Co víte o POLITICE EVROPSKÉ UNIE?

Politika

Ráda bych se zaměřila na POLITIKU EVROPSKÉ UNIE.

Pravomoce se v politice EU rozdělují v oblasti evropských politik do 3 kategorií. A) Výlučné pravomoce – Pravomoc vytvářet právní předpisy má zde výhradně EU. Jde tu například o politiku celní unie nebo i o měnovou politiku. B) Sdílené pravomoce – Zde mají pravomoc tvořit právní předpisy členské státy, ale jen v oblastech, kde je EU ještě nemá. Patří sem například zemědělská či sociální politika. C) Podpůrné pravomoce – EU zde podporuje jen činnosti členských států. Jde například o politiku kultury či vzdělání. Rozhodnutí se přijmou řádným legislativním vstupem.

politika

Jednou z nejdůležitějších evropských politik je POLITIKA JEDNOTNÉHO TRHU. Cílem této politiky je zvyšování a udržování ekonomické prosperity, ale i užší spojení evropských států. Mezi politiky tohoto trhu patří A) společná zemědělská politika – patří bohužel mezi nejnákladnější politiky EU. Cílem zde je zvýšení produktivity výroby a například i zabezpečení přiměření životní úrovně zemědělců. B) Regionální politika – Jde zde o rozvoj regionů, který je financován ze strukturálních fondů (například EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ). C) Sociální politika – Cílem zde je podpora zaměstnanosti, ale i zlepšování životních i pracovních podmínek. Tyto cíle jsou financovány z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU.

politika

Víte co tvoří příjmy evropského rozpočtu? Můžou to být zdroje založené na hrubém národním důchodu, který je zároveň největším zdrojem příjmů (cca 70 % příjmů), dále to můžou být zdroje založené na dani z přidané hodnoty (cca 11 % z příjmů), a také to můžou být tradiční vlastní zdroje, ty tvoří hlavně cla na zboží dovezené ze zemí mimo EU. Pak tu máme ještě jiné zdroje příjmů, kam patří například daň ze srážky z platů zaměstnanců EU (činí přes 1 % z příjmů). Výdaje tohoto evropského rozpočtu se pak dělí do jednotlivých evropských politik.